نویسنده = ������������ ��������
ارائه یک مدل منشور اخلاقی کاربردی برای تصمیم‌گیری درحرفه حسابداری

دوره 4، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 126-143

علی جعفری؛ منوچهر ویسی نصرت آباد؛ پروا فرازی